Avtal och leveransvillkor, Webbutiken

Webbutikens produkter säljs av Borgå stad 1061512-1 (nedan Butiksinnehavaren) (fo-nummer). 

Butiksinnehavarens kontaktuppgifter

Borgå stad

Servicekontoret Kompassen

Krämartorget B, 06100 Borgå

https://www.eporvoo.fi/sv-SE/neuvonta-palaute/

1. Registrering och personuppgifter

För att beställa från webbutiken behöver man inte registrera sig. Genom att registrera dig i webbutiken kan du framöver göra dina köp snabbare och granska de beställningar du gjort. Användarnamnet är den e-postadress som angetts i samband med registreringen och lösenordet ska kunden bestämma själv i samband med registreringen. Användarnamnet och lösenordet är personliga. Kunden ansvarar för förvaringen av sitt användarnamn och lösenord och för att utomstående inte får kännedom om eller tillgång till dem. Kunden ansvarar för all användning som sker under det egna användarnamnet och lösenordet och eventuella kostnader eller avgifter som orsakas av detta.

I webbutiken ska kunden ge de uppgifter som behövs för att använda tjänsten. Butiksinnehavaren har rätt att behandla kundens personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och den övriga lagstiftningen. Kundens uppgifter lagras i webbutikens kundregister. Butiksinnehavaren överlämnar inte kundens personuppgifter till utomstående för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring. Kundens uppgifter raderas ur kundregistret när de inte längre behövs.

2. Beställning

Produkterna beställs huvudsakligen via internet på adressen verkkokauppa.porvoo.fi. Alla beställningar bekräftas med ett e-postmeddelande som anger beställningens pris och de produkter som beställts. För att få en orderbekräftelse krävs det att e-postadressen anges i samband med beställningen. Vid varje beställning förbinder sig Kunden till webbutikens gällande användar- och leveransvillkor samt specialvillkoren som gäller produkten som beställs.

3. Betalningssätt

Produkterna betalas i samband med beställningen. Nätbetalningarna sker med en skyddad förbindelse via Suomi.fi Betalningar-tjänsten (PayTrail). Tjänsten innefattar de finska bankernas nätbetalningstjänst, Nets Ab:s kortbetalningstjänst (Visa och MasterCard), Pivo och Siirto samt MobilePay. 

4. Priser och moms

Vid beställningar från webbutiken är det gällande priset det som visas i webbutikens prislista vid beställningstidpunkten. Rätt till prisjusteringar förbehålls. Alla priser anges i euro (EUR). Produktpriserna som syns i webbutiken innefattar den vid tidpunkten gällande mervärdesskatten.

5. Leveranstid och -sätt

Om vi har produkten i vårt lager skickar vi den inom 3–5 arbetsdagar efter att beställningen har registrerats i vårt system. Produkterna levereras enligt överenskommelse per post eller som avhämtning från servicekontoret Kompassen. Elektroniska handlingar skickas per e-post.

6. Retur och byte

Kunden har 14 dagars bytes- och returrätt i enlighet med konsumentskyddslagen i Finland. Vi tar inte emot produkter i retur över 14 dagar efter leveransen. Produkten som ska returneras/bytas och den ursprungliga produktförpackningen ska vara i samma skick som när den togs emot. Alla kostnader som orsakas av retur/byte betalas av den som returnerar produkten, om det inte i leveransen har förekommit ett uppenbart fel som beror på leverantören. 

Man måste alltid komma separat överens med leverantören om retur av produkter. Vi ber kunden kontakta leverantören före produkten returneras.

7. Underhåll, användbarhet och felsituationer gällande tjänsten

Butiksinnehavaren gör sitt bästa för att webbutiken ska fungera felfritt och utan avbrott. Butiksinnehavaren har rätt att stänga webbutiken på grund av ändringar, förnyelse eller någon teknisk orsak eller på grund av omarbetning, installering eller underhåll av datanätverket eller någon liknande orsak eller om lagstiftningen eller någon annan myndighetsbestämmelse kräver det. Man strävar efter att planera avbrotten så att de inte orsakar oskälig olägenhet för kunderna.

Butiksinnehavaren svarar inte för fel som beror på avbrott eller fel i dataförbindelser eller andra tjänster som anknyter till datatrafik och som tillhandahålls av tredje parter. Butiksinnehavaren svarar inte heller för fel som beror på att kunden använder webbutiken i strid med anvisningar eller bestämmelser eller på annat sätt orsakas av kunden.

8. Datasäkerhet

Webbutiken är skyddad med SSL-protokollet. Kunden svarar för att datasäkerheten i de egna datasystemen sköts på tillbörligt sätt. Butiksinnehavaren lagrar alla uppgifter som berör kunden eller som skickats av kunden konfidentiellt. Butiksinnehavaren ordnar datasäkerheten för sin webbutik på ett allmänt accepterat sätt och effektivt samt strävar efter att med ändamålsenliga tekniska lösningar förhindra att obehöriga får tillträde till datasystemen.

9. Apparater, programvara och förbindelser

Kunden svarar själv för förvärvet, funktionen och kostnaderna i fråga om apparater, programvara och nätförbindelser som behövs för att använda webbutiken. De får inte orsaka störningar eller annan skada för webbutiken eller andra nätanvändare.

10. Skadeståndsansvar

Butiksinnehavaren är ansvarig gentemot kunden endast för direkt skada som den uppsåtligen orsakat genom att bryta mot avtalet. Om det kan konstateras att felet är Butiksinnehavarens kan kunden ersättas för kostnader som tagits ut i webbutiken utan orsak.

Butiksinnehavaren är inte skyldig att betala skadestånd eller några andra indirekta eller direkta ersättningar eller kompensationer som beror på störningar eller fel enligt punkt 6.

11. Oöverkomligt hinder

Ett oöverkomligt hinder (force majeure) befriar butiksinnehavaren från skyldigheter som gäller webbutiken om det förhindrar en åtgärd i webbutiken eller oskäligt försvårar den. Som oöverkomliga hinder anses eldsvåda, jordbävning, översvämning, explosion, strejk eller någon annan arbetsinställelse, myndighetsbestämmelser, störningar i energidistributionen, brist på råvaror eller förnödenheter, kabel- eller andra dataförbindelsestörningar som orsakas eller beror på utomstående eller någon liknande orsak som inte har varit känd på förhand och som man inte skäligen har kunnat förbereda sig på. Butiksinnehavaren meddelar om oöverkomliga hinder på webbutikens sidor genast efter att hindret framkommit, förutsatt att det är möjligt att meddela om det.

12. Ändring av användnings- och leveransvillkoren

Butiksinnehavaren har rätt att ändra dessa användnings- och leveransvillkor för webbutiken efter att ha meddelat om ändringarna i webbutiken i god tid före de träder i kraft.

13. Avgörande av tvister

Eventuella meningsskiljaktigheter under avtalstiden strävar man alltid efter att i första hand lösa genom ömsesidiga förhandlingar. Om förhandlingarna inte når ett resultat lämnas ärendet för avgörande till tingsrätten med iakttagande av Finlands lag.